🏵 พช.ยะลา 🏵 ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ

🗓 วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

📍 ณ วัดศรีพัฒนาราม (วัดบ้านคล้า) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองจังหวัด

👉 นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางธมลวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุชนจังหวัด ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ พร้อมทั้งนำอาหารและปัจจัย ไปถวายพระ

🎯 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และให้กับข้าราชการ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

#CDD

#CDDYALA

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานประสานฯ สพจ. ยะลา

📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)