🏵 พช.ยะลา 🏵 ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้แก่อำเภอเบตง

🗓 วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

📍ณ ห้องประชุมตันหยงชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

🎯 นางสาวรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ชี้แจงรายละเอียดแบบจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 อำเภอเบตง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อสร้างความเข้าใจแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้สามารถจัดเก็บได้ถูกต้อง ครบถ้วน และได้ข้อมูลที่แม่นยำในการนำมาใช้ประโยชน์พัฒนาพื้นที่ต่อไป

#CDD

#CDDYALA

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

#ChangeForGood

#ข้อมูลจปฐ.จังหวัดยะลา

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)