🏵 พช. ยะลา 🏵 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเข้าใจการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

🏵 พช. ยะลา 🏵 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเข้าใจการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

🏵 วันที่ 19-21 มกราคม 2565

🏵 ณ ห้องประชุมขวัญเมือง

🏵 นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเข้าใจการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายในผืนดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom  Cloud Meeting

🏵 เป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน 23 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน  3 คน และประชาชนที่มีสนใจในการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเพื่อรวบรวมพันธุ์กรรมพืชพื้นถิ่นและสมุนไพรหายากในท้องถิ่นของตนเอง

ในการประชุมครั้งนี้ได้เรียนรู้ ดังนี้

1.การขับเคลื่อนแผนแม่บท โครงการ อพ.สธ.ระบบและการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ

2.ความหลากหลายทางกายภาพ ดิน น้ำ ภูมิอากาศ และภูมิสังคมกับการจัดการทรัพยากรความหลากหลายของป่าไม้ ความเชื่อมโยงระหว่าง ดิน น้ำ ป่า และระบบคุณค่า

3.การสร้างป่าชุมชน และการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่

4.การเก็บข้อมูลและการบันทึก 9 ใบงานของ อพ.สธ.

#CDD

#CDDYALA

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ. ยะลา

📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)