🏵 พช. ยะลา 🏵ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

🏵 วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

🏵 ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

🏵 นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🏵 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
  2. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการจังหวัดยะลา กับ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และ พัฒนาการจังหวัดยะลา กับ พัฒนาการอำเภอ 8 อำเภอ

🏵 โดยมีประเด็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ ดังนี้

  1. ตัวชี้วัดงานรายทีม ได้แก่

1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.3 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  1. ตัวชี้วัดงานรายบุคคล ได้แก่

2.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการพัฒนา

2.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

2.3 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

2.4 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)

2.5 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน

2.6 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์

2.7 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน

#CDD

#CDDYALA

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานยุทธฯ สพจ. ยะลา

📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)