พช. ยะลา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 ⏰เวลา 09.00 น.

📝ณ ห้องประชุมตันหยง ชั้น 2 อาคาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

🏵 นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายมนตรี อุดมพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางบัดรียะห์ ยะโตะ (ประธาน กพสจ.) เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้

👉ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน โดยมีเพียงงบริหารที่มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 329,140 บาท

👉กฎหมายน่ารู้ เรื่อง “คำว่า ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด และคำว่า หากจำเลยทั้งสองผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดถือว่าผิดนัดทั้งหมด” และ เรื่อง “ทำความเข้าใจกับคำว่า หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ”

👉ความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณียักยอกเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

👉ทำความเข้าใจแบบฟอร์มหนังสือรับทราบการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของบุคคลในครอบครัว โดยเป็นแบบฟอร์มที่ให้มีเพิ่มขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมามีหลายกรณีที่สตรีกู้เงินโดยครอบครัวไม่มีการรับรู้และมักจะเกิดปัญหาเมื่อผู้กู้เสียชีวิตหรือผิดนัดชำระ

👉ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้

👉การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี

👉สรุปการทวงหนี้จากทะเบียนคุมลูกหนี้ค้างชำระเงินกองทุนพัฒนาบทาทสตรี ปี พ.ศ.2556,2557, และ 2560

👉สรุปฐานข้อมูลลูกหนี้เดิม ปี 2556-2557

👉สรุปการจัดลำดับลูกหนี้ ปี 2556-2564 โดยมีการแยกประเภทลูกหนี้ 4 สี 1) สีเขียว คือ กลุ่มลูกหนี้ชำระปกติ 2) สีแดง คือกลุ่มลูกหนี้ค้างชำระ 1-3 งวด 3) สีส้ม คือกลุ่มลูกหนี้ค้างชำระ 4-6 งวด และ 4) สีแดง คือ กลุ่มลูกหนี้ค้างชำระ 7 งวดขึ้นไป มีความเสี่ยงต้องดำเนินคดี

👉สรุปการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระตามตัวชี้วัด

👉พิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนประเภททุนหมุนเวียน จำนวน 5 โครงการ รวมงบประมาณ 899,755 บาท

👉แผนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำหนดให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ที่เป็นประเภท สีแดง และสีส้ม อย่างน้อยคนละ 5 โครงการ/เดือน และจะมีรางวัลมอบให้คณะทำงานขับเคลื่อนที่มียอดการชำระของลูกหนี้เป้าหมาย จำนวนตามที่กำหนดไว้#CDD

#CDDYALA

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานประสานฯ สพจ. ยะลา

📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)