พช. ยะลา วางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

🗓วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.30 น.
📍ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรสันติสุข หมู่ที่ 1  บ้านอูแบ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

👉นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับนายอิดเร๊ะ สอรี ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ และกรรมการศูนย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลาภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

👉โดยมีนายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

#CDD

#CDDYALA

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานยุทธฯ สพจ. ยะลา

📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)