พช. ยะลา ร่วมการประชุมติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🗓วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 น.
📍ณ ห้องประชุมตันหยง ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา

👉นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
👉นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมกับนางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียดประเด็นสำคัญดังนี้
1. ผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน
2. ผลการตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย
3. บุคคล/ครัวเรือนจากระบบ TPMAP
4. ครัวเรือนตกหล่นจากระบบ TPMAP
5. ผลการตรวจสอบบุคคล/ครัวเรือน
ในระบบ TPMAP
6. จังหวัดที่มีครัวเรือนประสบปัญหา น้อยที่สุด 10 อันดับแรก
7. จังหวัดที่มีครัวเรือนประสบปัญหา มากที่สุด 10 อันดับแรก

#CDD

#CDDYALA

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

#ChangeForGood

#ข้อมูลจปฐ.จังหวัดยะลา

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)