🏵 พช.ยะลา 🏵 ลงพื้นที่อำเภอกรงปินัง สร้างความรู้ความเข้าใจตำบลสารสนเทศต้นแบบ

🗓 วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

📍ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

🎯 นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนและนักพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่อำเภอกรงปินัง สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตำบลสารสนเทศ โดยใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช. 2ค. และข้อมูลการพัฒนา 5 ด้าน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี

🎯ในการนี้ นายรอซาลี ปุโรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรงได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมฯ พร้อมสนับสนุนสถานที่ประชุม โดยนางสาวดาเรศ ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง และพัฒนากรรับผิดชอบตำบลร่วมประชุมฯ พร้อมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนงานตำบลสารสนเทศต้นแบบในครั้งนี้ด้วย

#CDD

#CDDYALA

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)