🏵 พช.ยะลา 🏵 ร่วมประชุมกลไกการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ จชต. ครั้งที่ 1

🗓 วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

📍ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

🎯 นางสาวรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมกลไกการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 / 2565

🎯 โดยในที่ประชุม นายอำนวย ศรีระแก้ว  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมกลไกการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 / 2565 เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางประสานการปฏิบัติงานของ ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับจังหวัดและอำเภอ มุ่งขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง เสริมสร้างความเข้าใจกลไกลการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในอนาคต และในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอหัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ เข้าร่วมด้วย

#CDD

#CDDYALA

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

#ChangeForGood

#ข้อมูลจปฐ.จังหวัดยะลา

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)