พช.ยะลา ร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาความยากจน ขับเคลื่อนตามโมเดล 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน 

19 มกราคม 2565 ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนในทุกช่วงวัย แก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 โดยมี นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการนี้ นางสาวรัตนา ไมสัน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ

โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 379 ครัวเรือน ตามฐานข้อมูล TPMAP 5 มิติ โดยได้พิจารณาครัวเรือนนำร่อง จำนวน 36 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา และอำเภอเบตง ผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้มีกลไกในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ รวมถึงหนุนเสริมการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการหน่วยงานส่วนกลาง หนุนเสริมการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ด้วย

ด้านรองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการฯ ว่า การดำเนินการจะต้องมีการจัดทำข้อมูล โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพปัญหา และความต้องการให้ครอบคลุมทั้ง 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะเร่งด่วน ตรวจสอบสิทธิขั้นพื้นฐานการเข้าถึงการช่วยเหลือ และสวัสดิการจากภาครัฐ เช่น เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนคนพิการ เงินสนับสนุนด้านการศึกษา เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หรือสวัสดิการตามกฎหมายที่กลุ่มเป้าหมายควรจะได้รับ เป็นต้น และจัดทีมสหวิชาชีพไปทำความเข้าใจกับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ระยะที่สอง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลรายครัวเรือน ความเหมาะสม และความต้องการในการประกอบอาชีพ เพื่อร่วมจัดทำแผนการช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ ระยะที่สาม บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการตามแผนการช่วยเหลือ และระยะที่สี่ การติดตามประเมินผลของครัวเรือนนั้นๆ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)