พช.ยะลา ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

นางรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาววีอาร์ม หะยีสะมาแอ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ณ. ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยมี นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาและพลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และบรูณาการเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2565 มีผู้แทนจากส่วนราชการ และ เอกชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)