🏵 พช.ยะลา 🏵 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.) ครั้งที่ 2

🗓 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
📍ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
🎯 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.) ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
🎯 โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา (คจพ.) จากหน่วยงานต่างๆ นายอำเภอและพัฒนาการอำเภอ 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุม
🎯 นางสาวรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา (คจพ.) ร่วมประชุมชี้แจงและพิจารณาการตรวจสอบข้อมูล (Re-Check) บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย และครัวเรือนตกหล่นนอกเหนือจากระบบ TPMAP ตาม ศจพ.1 จำนวน 11,189 ครัวเรือน ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน ดังนี้
– ถูกต้องทั้งหมด จำนวน 1,570 ครัวเรือน
– ถูกต้องบางส่วน จำนวน 1,525 ครัวเรือน
– คลาดเคลื่อนทั้งหมด จำนวน 777 ครัวเรือน
– ไม่พบสภาพปัญหา จำนวน 7,317 ครัวเรือน
และคงเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน 3,872 ครัวเรือน
นอกจากนี้ยังพบครัวเรือนใหม่ 312 ครัวเรือน รวมเป็น 4,184 ครัวเรือน
จากครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 4,184 ครัวเรือน จำแนกเป็น
– ครัวเรือนที่พัฒนาได้ จำนวน 927 ครัวเรือน
– ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์ จำนวน 228 ครัวเรือน
– ครัวเรือนที่ไม่ขอรับการสนันสนุน จำนวน 3,029 ครัวเรือน
ซึ่งข้อมูลจำนวนครัวเรือนดังกล่าวข้างต้นผ่านการรับรองข้อมูลโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (คจพ.อ.) เรียบร้อยแล้ว
🎯 และมีประเด็นอื่นๆ ในการประชุม ดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (คจพ.ทน./ทม.)
2. แนวทางการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามสภาพปัญหามิติต่างๆ
3. แนวทางการรายงาน การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงาน
#CDDYALA
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
#ChangeForGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา
📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)