🏵 พช.ยะลา 🏵 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา มิติด้านวิถีชีวิต ครั้งที่ 1/2565

🗓 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
📍ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
🎯 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา มิติด้านวิถีชีวิต ครั้งที่ 1/2565 โดยมีส่วนราชการเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย
🎯 ในการนี้ นางสาวรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ
🎯 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ ได้รายงานถึงผลดำเนินงานของโครงการ ปี 2564 มิติด้านวิถีชีวิต ได้แก่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ปักผ้า บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลาและบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนการลง ติดตาม ได้พบปัญหาเรื่อง ในเรื่องของระบบไฟฟ้าขัดข้องและแสงสว่างไม่เพียงพอ การขาดแคลนแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่เข้ามาปฏิบัติงานทางกลุ่ม รวมถึงโครงการอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ และ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”ทำให้เห็นรูปธรรมอย่างชัดเจนด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้ลดรายจ่าย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
#CDD
#CDDYALA
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
#ChangeForGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานยุทธฯ สพจ. ยะลา
📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)