🏵 พช.ยะลา 🏵 ร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2565

🗓 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
📍ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
🎯 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2565
🎯 ในการนี้ นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ โดยมีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดยะลา
2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดยะลา (เงินกันเหลื่อมปี)
5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (เงินกันเหลื่อมปี)
6. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

และได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดยะลา คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการตามรอยพระราชดำริจังหวัดยะลา จำนวน 4 กิจกรรมย่อย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (เงินกันเหลื่อมปี) คือ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าอัตลักษณ์ข้าวพื้นถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวพื้นถิ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้ง 2 กิจกรรม คือ
1) การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นถิ่นทั้ง 4 สายพันธุ์ และ
2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นถิ่นทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2565
#CDD
#CDDYALA
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
#ChangeForGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานยุทธฯ สพจ. ยะลา
📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)