🏵 พช.ยะลา 🏵 ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

🗓 วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
📍ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น ต อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา
🎯 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
🎯 นางสาวรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางดวงธมล สวัสดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา คือ การขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการนำร่อง “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” โดยเป็นการบูรณาการข้อมูลครัวเรือนยากจนของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อค้นหาครัวเรือนตกเกณฑ์ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา รายได้ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
#CDD
#CDDYALA
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
#ChangeForGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานประสานฯ สพจ. ยะลา
📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)