🏵 พช.ยะลา 🏵 ประชุมบูรณาการข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

🗓 วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
📍ณ ห้องประชุมนิบง ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
🎯 นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมหารือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP เพื่อรับรองข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
🎯 นางสาวรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหารือข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 และบูรณาการข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา รายได้ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการภาครัฐ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
🎯 จังหวัดยะลา ได้ขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนคือศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด/อำเภอ (ศจพ.จ และ ศจพ.อ) และทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับครัวเรือนและบุคคล โดยนำข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP : Thai People and Analytics Platform มาชี้เป้าในจำนวน 5 มิติ (มิติด้านสุขภาพ มิติด้านรายได้ มิติความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ) โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2564 เป็นห้วงเวลาของการลงพื้นที่ของทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ เพื่อจำแนกตรวจสอบสถานะข้อมูลครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา
🎯 ในห้วงต้นเดือนมกราคม 2565 แต่ละอำเภอได้การดำเนินการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (คจพ.อ.) เพื่อเป็นการร่วมกันตรวจสอบสภาพปัญหาบุคคล/ครัวเรือน ตามทะเบียนข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP และทะเบียนเป้าหมายกลุ่มคนเปราะบาง อีกทั้งมอบภารกิจในการจัดทำแผนครัวเรือนแก่ทีมพี่เลี้ยงและการบูรณาการให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนที่จะมีการรับรองข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
#CDD
#CDDYALA
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
#ChangeForGood
#ครัวเรือนตกเกณฑ์จังหวัดยะลา
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา
📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)