พช.ยะลา ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : อ.เมืองยะลา

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุรพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดยะลา

นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายมนตรี อุดมพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ร่วมติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้การติดตามหนี้เกินกำหนดชำระมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด

ในการติดตามฯ ครั้งนี้ มีสมาชิกตัวแทนผู้เสนอจากโครงการผ้าคลุมติดเพชร ตำบลสะเตงนอก เข้าร่วมแสดงความประสงค์ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการหนี้ฯ เพิ่มเติม โดยลูกหนี้ได้ทำการรับสภาพหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และทำคำร้องขอเข้าร่วมมาตรการการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ฉบับที่ 4 พร้อมทั้งจัดทำหนังสือยินยอมชดใช้หนี้กรณีสมาชิกภายในกลุ่มเสียชีวิตและทำบันทึกถ้อยคำประกอบครบถ้วนแล้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)