พช.ยะลา ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : อ.เมืองยะลา อ.ธารโต

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายมนตรี อุดมพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ร่วมติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้การติดตามหนี้เกินกำหนดชำระมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด โดยมีพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอให้การต้อนรับ

ในการติดตามฯ ครั้งนี้ อำเภอเมืองยะลา มีผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และสมาชิกตัวแทนผู้เสนอโครงการจากตำบลสะเตงนอก เข้าร่วมแสดงความประสงค์ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการหนี้ฯ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.กลุ่มโครงการผ้าคลุมติดเพชร
2.กลุ่มโครงการดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
โดยมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินระหว่างกลุ่มลูกหนี้และจังหวัด ประกอบกับให้ลูกหนี้ได้ทำการรับสภาพหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้เข้าสู่แนวทางการบริหารจัดการหนี้ที่ถูกต้อง และให้ลูกหนี้ได้ทำการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ฉบับที่ 4 ตามมาตรการการช่วยลูกหนี้ในช่วงโควิด พร้อมทั้งจัดทำหนังสือยินยอมชดใช้หนี้กรณีสมาชิกภายในกลุ่มเสียชีวิตและทำบันทึกถ้อยคำในกรณีต่างๆ

อ.ธารโต
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ วัดศรีนคร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ในการติดตามฯ ครั้งนี้ อำเภอธารโต มีสมาชิกตัวแทนผู้เสนอโครงการจากตำบลคีรีเขต เข้าร่วมแสดงความประสงค์ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการหนี้ฯ จำนวน 4 โครงการ
โดยมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินระหว่างกลุ่มลูกหนี้และจังหวัด และสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระเงินคืนให้แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์มาตราการการช่วยเหลือของกรมฯ ในการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดฉบับที่ 4 พร้อมทั้งทำบันทึกถ้อยคำในกรณีต่างๆ เพื่อให้การติดตามหนี้เกินกำหนดชำระมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)