พช.ยะลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ (War Room) อาคาร 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1) คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
2) รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลาตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) การคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ ต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในส่วนของจังหวัดยะลามีชุมชน องค์กร และอำเภอต้นแบบโดดเด่น ดังนี้
– ชุมชนคุณธรรม ได้แก่ ชุมชนบ้านหน้าถ้ำ
– องค์กรคุณธรรม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
– อำเภอคุณธรรม ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา
4) การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5) การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยท่านประธานได้เน้นย้ำขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

ในการนี้ นางสาวรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายมนตรี อุดมพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)