พช.ยะลา ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

🗓 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

 

นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อเสนอขอรับงบประมาณที่จะดำเนินการตามแผนราชการของจังหวัดยะลาในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา และนางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาได้เสนอโครงการตามแผนปฎิบัติราชการของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 44,533,945 บาท โดยในการประชุมครั้งนี้ จังหวัดยะลา ได้แจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ในพื้นที่โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 247,450 บาท

2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้การทอผ้าประจำจังหวัดยะลา ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 528,975 บาท

3. กิจกรรมขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 653,660 บาท

4. โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 กิจกรรมย่อย จำนวน 12,425,000 บาท

5. โครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การผลิตสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์ 2 กิจกรรมย่อย จำนวน 8,443,000 บาท

 

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#ChangeForGood

#OTOP

 

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สจ.ยะลา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)