พช. เปิดแล้ว ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ หนุนเศรษฐกิจชุมชน ยะลา ตลอดเดือนธันวาคม รับปีใหม่

ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ให้มีเอกลักษณ์และตัวตนที่โดดเด่น เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน
สำหรับตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ แห่งนี้ เปิดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตผลทางการเกษตร ทุกวันศุกร์เวลา 07.00 น – 12.00 น เริ่มครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลา (หลังศาลากลาง) โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าประกอบด้วย 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกผักตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน 2)กลุ่มสัมมาชีพชุมชน และ 3)กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP 4) กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากทุกอำเภอในจังหวัด ซึ่งการเปิดตลาดในครั้งแรกจะเป็นการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเป้าหมายในอำเภอเมืองยะลาและอำเภอรามัน และครั้งถัดไปแต่ละอำเภอจะสลับกันมาจำหน่ายสินค้า ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนธันวาคม 2564
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จะเดินทางมาเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงมีกิจกรรมการมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าในตลาด ซึ่งมีเงื่อนไขว่าเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบแล้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)