พช.ยะลา รับชมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. หลักการทำงานของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด”
2. การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี 2565 มี 4 ประเด็น ได้แก่ ฐานข้อมูล ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และสนองงานสถาบันหลักของชาติ
3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
4. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5. การสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
6. การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565
7. การพัฒนาบุคลากร พช. ปี 2565

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับชมการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)