พช.ยะลา รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)  เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2565 โดยนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

1). แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดยะลา ประจำปี 2565 โดยมีนายกันต์พงศ์ ลิ่มกาญจนา ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคียะลา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นางสาวจตุพร กรศิริอนันต์ เลขานุการบริษัทฯ และนายนฤพล สุคนธชาติ ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคียะลา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ร่วมประชุมฯ โดยท่านผู้ตรวจฯ เน้นย้ำให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด(คสป) ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มงาน (เกษตร/แปรรูป/ ท่องเที่ยว)ให้บริษัทประชารัฐฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และให้มีการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี เพื่อให้ทราบทิศทางการดำเนินงานนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือประชาชนมีรายได้ และมีความสุข

2). แนวทางการขับเคลื่อนงานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565  โดยนางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และที่ประชุมได้มีการหารือ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุน

#CDD

#ChangeForGood

#กรมการพัฒนาชุมชน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#เศรษฐกิจฐานราก

#ประชารัฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)