พช.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2554

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2554 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย (หัวหน้าโครงการ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม ซึ่งประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินระดับตำบลของ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)