พช.ยะลา รายงานตัว อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 น.  ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบนางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานอาสาพัฒนา (อสพ.) ร่วมปฐมนิเทศอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 ที่ได้รับการต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73 จำนวน 4 ราย

โดยอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73  ทั้ง 4 ราย เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา พร้อม ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างฯ สัญญาค้ำประกันฯ และเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

ในการนี้ นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ให้กับอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73  เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่อไป และมีความพร้อมก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ต่อไป

#อสพ.

#อาสาพัฒนา

#Change for good

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)