พช. ยะลา ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบ Zomm Cloud Meeting

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมืองสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดยะลา

 

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ  พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

โดยการประชุมมีวาระ ดังนี้

1. แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 30

2. สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2564

3. การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพประทีบไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564

7. ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)

9. รายงานผลการดำเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นประดับจังหวัด ประจำ พ.ศ. 2564

10. การติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

12. การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

13. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14. การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

15. การประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

16. การมอบโล่เกียรติยศผู้ชนะเลิศการประกวดคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#OTOP

#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)