พช. ยะลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาค 9 ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 (ปปส.ภ 9)

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบนางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ โดยมีนายพงศธร ธรรมชาติ ผอ.ปปส. ภาค 9 เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของประชุมเพื่อคัดเลือกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาคชุดใหม่ มอบหมายภารกิจและทวนผลการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน นอกจากนี้ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุมอีกจำนวน 3 รายคือ นางสาวนางสาวฟาฮาน่า หะยีสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน นายเชล ติ้งคำ รองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยะลา และนายประจวบ นาครอด ผู้ช่วยปฏิคม

#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

#ป.ป.ส

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)