พช.ยะลา บรรยายให้ความรู้นักศึกษาในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งมีเนื้อหาในการบรรยาย ดังนี้
1. ทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานสากลในยุคนี้
2. 10 บุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน

โดยมี ผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธาน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 21 ราย เข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)