พช.ยะลา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี

วันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ห้อประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในการ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)