พช.ยะลา ชี้แจงให้ความรู้ในการใช้งานโปรแกรม จปฐ. อ.เบตง

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และนางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชี้แจงให้ความรู้ในการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ซึ่งมีช่องทางในการใช้งาน 3 ช่องทาง ได้แก่ Mobile Application Web Application และ Windows Application โดยมีนายประเทือง ทองกิ้ม พัฒนาการอำเภอเบตง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง ร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้ทุกคนเรียนรู้ และปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

(Visited 1 times, 1 visits today)