พช.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. แผนงาน ผลการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
2. การออกประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
3. การรายงานผลกรณีเกษตรกรขอโอนสิทธิและรับมรดกสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
4. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการคัดเลือกและจัดเกษตรกรให้เข้าทำกินในที่ดินตามแปลงที่กำหนด
5. การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอรามัน
6. การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร
เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (แปลงว่าง) อำเภอกาบัง
7. เกษตรกรขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ การขอรับมรดก การขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างกิจการสาธารณูปโภค
8. การพิจารณาเพิกถอนมติการขอรับมรดกสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)