พช.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และนำเสนอครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานสตรี และนางบัดรียะห์ ยะโตะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยะลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Session Call เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค มีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมองค์กรสตรีให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ได้คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ประจำปี 2564 ได้แก่ ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง นางสาวรอฮีม๊ะ  มะลี บ้านกูแบรายอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา นำเสนอผลการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง

(Visited 1 times, 1 visits today)