พจ.ยะลา รับชมการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำส่วนราชการจังหวัดยะลา รับชมการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระบบออนไลน์ (Webex) โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ มีระเบียบวาระ ดังนี้

1.ความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3.การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยของแต่ละจังหวัด
4.การบริหารจัดการหนี้โครงการ กข.คจ. และ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
6.ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณในการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)