จ.ยะลา คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น อ.รามัน : อ.กาบัง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

นายชัยสิทธิ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเสรี จิตรเวช เป็นประธานในการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2564 จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น (2) กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (3) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น โดยการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกฯ จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอรามัน และอำเภอกาบัง โดยทางผู้เข้ารับการคัดเลือกได้นำเสนอผลการดำเนินงานรวมถึงผลงานดีเด่นในแต่ละประเภทที่ส่งประกวด

(Visited 1 times, 1 visits today)