พช.ยะลา คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

นายชัยสิทธิ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2564 จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น (2) กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (3) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น

ในการนี้นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา คณะกรรมการการประกวดฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ซึ่งวันนี้ได้มีการลงพื้นที่จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองยะลา อำเภอกรงปินัง อำเภอธารโต และอำเภอบันนังสตา

คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประกอบด้วย นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางบัดรียะห์ ยะโต๊ะประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยะลา นายรุสดี ยูโซ๊ะ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายมนตรี อุดมพงศ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
โดยทางผู้เข้ารับการคัดเลือกได้นำเสนอผลการดำเนินงานรวมถึงผลงานดีเด่นในแต่ละประเภทที่ส่งประกวด การคัดเลือกฯ ดังกล่าวได้ปฎิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือ

(Visited 1 times, 1 visits today)