พช.ยะลา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.ณ สระน้ำพรุต้นเหรียง บ้านคล้า หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวกรรณฤพร น่วมเฟื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี และเป็นการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 อีกทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก ให้ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเลขาธการ ศอ.บต. จากกรมการพัฒนาชุมชนและกรมบัญชีกลาง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ กำนันตาเซะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 และได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ พันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา จำนวน 350 ต้น การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และภาคีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)