พช.ยะลา เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบฯ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กว่า 35 ล้านบาท

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับประมาณภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

โอกาสนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา และนางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมนำเสนอโครงการฯ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 35,342,250 บาท ดังนี้

1.โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนายั่งยืน เป็นเงิน 12,424,970 บาท
2.โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาผผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นเงิน 13,044,780 บาท
3.โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นเงิน 1,429,500 บาท
4.โครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การผลิตสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์ เป็นเงิน 8,443,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)