พจ.ยะลา รับชมการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานดำเนินการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (โควิด – 19) และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา เข้าร่วมรับชมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ซึ่งมีวาระ ดังนี้

1.ปรับแนวทางการฉีดวัคซีนโดยเร่งปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนจำนวนมากที่สุด การเข้าถึงทั้งในรูปแบบการนัดผ่านระบบหมอพร้อม การดำเนินการผ่านองค์กรต่างๆ ที่นำบุคลากรมาฉีดเป็นกลุ่ม และการเดินเข้ามาลงทะเบียน (walk in)
2. มาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน
3. การป้องกันการรวมกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด 19
4. มาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก (Active Case finding)
5. มาตรการป้องกัน D-M-H-T-T -A
6. การจัดดำเนินการโรงพยาบาลสนามและระบบส่งต่อ
7. มาตรการช่วยเหลือประชาชนลดค่าไฟฟ้า
8. มาตรการช่วยเหลือประชาชนลดค่าน้ำประปา
และข้อราชการอื่นๆ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก , การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน , การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)ในระดับจังหวัดและระดับต่างๆ , การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(Visited 1 times, 1 visits today)