พจ.ยะลา ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563

วันนี้ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลาได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ประชาชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนด ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของจังหวัดจะต้องเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นฯ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือพื้นที่อื่น ซึ่งสามารถตอบสนองและเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเชิงประจักษ์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
(Visited 1 times, 1 visits today)