พช.ยะลา จัดอบรมเพิ่มทักษะการผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วย Smart Phone

วันที่28 – 29 เมษายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายสูไลมาน ยะผา และนางสาวนูร์อิศซาตีย์ สาและ นักการตลาดรุ่นใหม่ ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะและความรู้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วย Smart Phone ให้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 17 คน รวม 34 คน เพื่อให้สามารถตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยแอปพลิเคชัน บน Smart Phone ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น

-การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
-การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 การดำเนินงาน
-“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และการผลิตผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
-และภารกิจอื่นๆ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นๆ ได้

ในปัจจุบัน การสื่อสารด้วยสื่อววีดิทัศน์ มีความสำคัญอย่างมาก สามารถถ่ายทอด ทั้งภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ได้อย่างครบถ้วน ด้วย Smart Phone เพียงเครื่องเดียว ก็สามารถผลิต Video Content ที่สามารถตอบสนองต่องานหลากหลายรูปแบบ สามารถส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ดังกล่าว จึ่งได้จัดให้มีโครงการฯ นี้ขึ้น โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)