ผู้ว่าฯ ยะลา ส่งมอบทุนอุปการะและทุนการศึกษาจากเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดยะลา

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานการมอบทุนอุปการะและทุนการศึกษาจากเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานฯ

โดยการมอบทุนอุปการะและทุนการศึกษาในครั้งนี้ จังหวัดยะลาได้รับการจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) จำนวน 76 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 114,000 บาท และทุนการศึกษาจากเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดยะลา จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,000 บาท ซึ่งจัดสรรให้แก่นายอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอ ดังนี้

  1. อำเภอเมืองยะลา    จำนวน 33 ทุน           เป็นเงิน  49,500 บาท
  2. อำเภอรามัน            จำนวน 19 ทุน           เป็นเงิน  23,500 บาท
  3. อำเภอกรงปินัง        จำนวน 12 ทุน          เป็นเงิน  13,000 บาท
  4. อำเภอบันนังสตา    จำนวน 3 ทุน             เป็นเงิน    4,500 บาท
  5. อำเภอธารโต          จำนวน 16 ทุน           เป็นเงิน  19,000 บาท
  6. อำเภอเบตง            จำนวน 29 ทุน           เป็นเงิน  38,500 บาท
  7. อำเภอยะหา            จำนวน 12 ทุน           เป็นเงิน  13,000 บาท
  8. อำเภอกาบัง             จำนวน 2 ทุน            เป็นเงิน  3,000 บาท

สำหรับ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกองทุนฯ ที่จัดตั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส และเด็กในครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งหวังให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดสรรทุนอุปการะเด็กจะพิจารณาจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

(Visited 1 times, 1 visits today)