พช.ยะลา เชิญชวนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2

วันที่ 8 เมษายน 2564

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง โดยได้ร่วมกันปลูกต้นทุเรียน และผักสวนครัวบริเวณบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลา

กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่าง และเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป ทุกครัวเรือน หันมาปลูกผักสวนครัว และพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จะขยายผลดำเนินการตลอดทั้งปี 2564 เป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในะระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมความพออยู่ พอกิน ของประชาชนอย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)