พช.ยะลา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

วันที่ 8 เมษายน 2564

นางธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ระดับกลุ่มจังหวัด ( จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน. เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ จึงได้เริ่มกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13(พ.ศ.2566-2570)เพื่อให้สามารถใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1ตุลาคม2566 โดยมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2561 กำหนดให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดกรอบของแผนพัฒนาฯ และให้มีการรับฟังความคิดเห็นกรอบของแผนพัฒนาฯ จากส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วน สำหรับกรอบแนวคิดสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 13 หมุดหมาย ได้แก่ 1)เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 3)วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)