พช.ยะลา ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร/ผอ.กลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยมี นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล โดยมีประเด็นที่สำคัญได้แก่ การเร่งรัด/ติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา พช.” และการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

(Visited 1 times, 1 visits today)