พช.ยะลา ร่วมประชุมพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา

พระราชปัญญามุนี (ภิญโญ ปวฑฺฒโน ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรเงินงบอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อุดหนุนวัดที่จัดกิจกรรมตามหลัก “บวร”) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดยะลา  ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจัดสรรงบประมาณฯ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณากิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 4 กิจกรรม เป็นเงิน 1,220,000 บาท

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)