พช.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัด

วันที่ 5 เมษายน 2564

เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรสันติสุข บ้านอูแบ ม.1 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา
และเวลา 13.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านกูวา ม.1 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวกรรณฤพร น่วมเฟื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยในระดับพื้นที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสร้างขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานอย่างโดดเด่น โดยในการซักถามได้มีการให้คำแนะนำในการนำกลไกการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ในการนี้ นายอำเภอกรงปินัง และผู้แทนนายอำเภอบันนังสตา ตลอดจนทีมงาน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ซึ่งนำทีมโดยนายยงยุทธ นิชลานนท์ จ่าจังหวัดยะลา กรรมการและเลขานุการ (ผู้แทนประธานกรรมการ) และคณะกรรมการผู้แทนจากส่วนราชการ ดังนี้
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา
สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)