คสป.ยะลา ลงพื้นที่กลุ่มข้าวกล้องเนินงาม เพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

นางกัญญา จันทร์พิศาล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดยะลา ลงพื้นที่กลุ่มข้าวกล้องเนินงาม หมู่ที่ 5 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบานสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 สัญจร ในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า ให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยมีนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)