พช.ยะลา นิเทศและติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2564 : อ.ธารโต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

นางกัญญา จันทร์พิศาล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางหทัยถวิล มูสิกะเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ พร้อมคณะฯ นิเทศและติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2564 ไตรมาส 1-2 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต โดยมีนายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล พัฒนาการอำเภอธารโต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลฯ ในการติดตาม ครั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นการติดตาม ดังนี้

-ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 1
-การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
-การสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยและการจัดทำผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
-การดำเนินงานปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
-การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
-การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)