คสป.ยะลา ลงพื้นที่บ้านเจาะตีเมาะ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มฯ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

นางกัญญา จันทร์พิศาล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดยะลา

ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจาะตีเมาะ หมู่ที่ 6 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบานสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 สัญจร ในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า ให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)