พช.ยะลา ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ดำเนินการปรับพื้นที่และปลูกผักสวนครัวบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน : กิจกรรมผู้นำต้นแบบ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวและสามารถขยายผลสู่การสร้างครัวชุมชนภายต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)